Vietnamese English French German Japanese Korean

Những ngày lễ của Mỹ

Hầu hết các văn phòng liên bang Mỹ đều đóng cửa vào những ngày lễ chính thức.

Nếu ngày lễ trùng với ngày thứ Bảy trong tuần, ngày lễ sẽ được chuyển sang ngày thứ Sáu trước đó. 
Nếu trùng với ngày Chủ Nhật thì được chuyển sang ngày thứ Hai sau đó. 
Nhiều nhà tuyển dụng phi chính phủ cũng cho nhân viên của mình nghỉ vào những ngày lễ này.

Chính phủ liên bang đã quy định những ngày lễ chính thức dưới đây:

Tết Tây

Ngày Sinh của Martin Luther King, Jr .

Ngày Tưởng Niệm Các Vị Tổng Thống     

Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong 
(Memories day)

Ngày Độc Lập

Ngày Lễ Lao Động

Ngày Tưởng Niệm Columbus

Ngày Cựu Chiến Binh

Ngày Lễ Tạ Ơn

Lễ Giáng Sinh


Ngày 1 Tháng 1

Ngày Thứ Hai trong tuần thứ 3 của Tháng 1

Ngày Thứ Hai trong tuần thứ 3 của Tháng 2

Ngày Thứ Hai cuối cùng của Tháng 5

Ngày 4 Tháng 7

Ngày Thứ Hai đầu tiên của Tháng 9

Ngày Thứ Hai trong tuần thứ 2 của Tháng 10

Ngày 11 Tháng 11

Ngày Thứ Năm trong tuần thứ 4 của Tháng 11

Ngày 25 Tháng 12