Vietnamese English French German Japanese Korean
  • Home
  • Thân nhân visa lao động định cư

Thân nhân của người nắm giữ Thị thực định cư EB-3 được quyền lợi gì?

Vợ/chồng của bạn có thể được chấp thuận nhập cư lao động định cư EB-3 vào Hoa Kỳ theo diện E34 (vợ/chồng của “lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ” hoặc “chuyên gia”) hay EW4 (vợ/chồng của “các lao động khác”).

so-di-tru-my

Trong quá trình bạn và vợ/chồng của bạn đang nộp đơn xin cấp tình trạng cư trú lâu dài tại Hoa Kỳ (tình trạng là người nắm giữ Thẻ Xanh), vợ/chồng của bạn sẽ đủ điều kiện hợp lệ để nộp đơn xin cấp Tài Liệu Cấp Phép Việc Làm (EAD) hay được biết phổ biến hơn như là Giấy Phép Lao Động. 

Con cái chưa thành niên của bạn (dưới 21 tuổi) có thể được chấp thuận nhập cư vào Hoa Kỳ theo diện E35 (con cái của “lao động có tŕnh độ chuyên môn nghiệp vụ” hay “chuyên gia”) hoặc EW5 (con cái của “các lao động khác”).